Introduction

When in august 2010 I first met the researcher Nenad Djurdjević, in a very sunny day after hours spent excavating during my first year working with the Archaeological Foundation of the Bosnian Valley of the Pyramids, I was particularly suprised by his figure and character. He drove me and other collegues of mine to visit surrounding sites and areas near Visoko like I would have never have had the chance to do otherwise without him as a guide. Since then, a close friendly and working relationship has been enduring, sharing our mutual research and opinions. Then, in febbruary 2012, I received from him a phone call that I immediatly felt it was going to change strongly my vision and the understanding of many of the history and heritage of the Bosnia and Herzegovina and of the Balkans. The conversation we had was about the study you are about to read: the hidden and forgotten truth behind the stećak phenomenon's origin. I must thank him to have me have been one of the first to read it.

During our conversations, while N. Djurdjević was writing this paper, one simple fact he stated to me, which I would like to report here in this letter. The logic of it is shockingly direct and very difficult to deny. As you will read this study, you will see how the archaeological evidences of the stećak's ancient birth have been brought to life only very recently, only during the past few decades. Being these evidences datable from the 6th to the 3th millennia b.C., one immediatly understands that it was well difficult for the medieavel cultures of the balkans to have direct access to them, therefore the logical explanation can be only one. If the influence for building the stecaks can not be traced in recent times, then the origins of this archaeological and architectural phenomenon must be searched in the past. And it is in the most distant past that we finally have an aswer.

One could argue that tradition conserved the knowledge, that nowadays in the Balkans (and truly in all Europe and further away from its bundaries too), many people mantain practices that have lost their roots in unknown elder days. One could argue that our sixgasimal system, our holiday's year rotation and even our basic cultural background has never drastically changed and never was obliterated, yet I believe this cases do not fit as examples against the study of N. Djurdjević.

The reason of it because here it is cleary and well presented that rather it is a Knowledge that went lost, that people muted into traditions, that kings diminished and Churches denied, that now finally we are re-discovering in its own primitive essence. The philosophical understanding that our ancestors had of the Universe preserved itself indeed in its foundaments, but the story the stećaks tell us today, thanks to this new interpretation, tells us how these monuments were not born out of vague traditions re-written or barely survived "somehow" for over seven thousand years.

Nenad Djurdjević presents us here as a result of years long researches, the proof and evidence that the stećaks carry within them a message that is of great and deep awareness of our soul, of our world and of our Universe. A message that was long time lost and that finally is being unearthed again for us to welcome and share.

BA. Dr. Riccardo L. Brett

The Ancestral Origins of Stecaks

Djurdjevic N. M. (2012)

Abstract

So far orthodox scholarship of the stećak monolithic stones has attempted to situate the architectural, artistic and religious phenomenon of these monuments in only three different contexts: Orthodox Christianity and Catholicism (Bosnian Church), the heretic Bogomil doctrine, and remnants of pagan beliefs of unknown origin. According to academic scholarship, the historical origin of stećaks has been proposed exclusively as mediaeval. 

The intent of this paper is to demonstrate that the architectural, artistic and religious expressions of the stećaks are deeply rooted in a millennia-old tradition belonging to the Old European culture. This will lead us to the identification of the “True Spirit” of these sacred stone monuments, allowing us to rejoin them with their ancestral origin.  

PREDGOVOR

Bio je vrlo sunčan dan, kada sam nakon dugih sati provedenih u iskopavanju, tokom moje prve godine rada sa Arheološkom Fondacijom u „Bosanskoj dolini piramida“, u augustu 2010.godine po prvi put susreo istraživača Nenada Djurdjevića. Bio sam posebno iznenađen njegovom pojavom i karakterom. Vozio je mene i moje kolege u posjet okolnim lokacijama i područjima u blizini Visokog, koje nikada ne bismo imali priliku vidjeti bez njega kao vodiča. Od tada traje naš blizak prijateljski i radni odnos, u kojem razmjenjujemo naša međusobna istraživanja i mišljenja. Osjetio sam da će njegov telefonski poziv u februaru 2012.godine drastično promijeniti moju viziju i razumijevanje povijesti o baštini Bosne i Hercegovine i Balkana. Razgovarali smo o studiji koju imate priliku ovdje pročitati: skrivena i zaboravljena istina o fenomenu stećaka i njihovom porijeklu. Moram mu se zahvaliti na tome što sam bio jedan od prvih koji su ovaj rad pročitali.

Tokom naših razgovora, dok je Nenad Djurdjević pisao ovaj rad, rekao mi je jednu jednostavnu činjenicu, koju moram da spomenem u ovom predgovoru. Logika je šokantno izravna i vrlo teško ju je poreći. Čitajući ovu studiju, vidjet ćete da su se arheološki dokazi o drevnim stećcima rodili tek nedavno, tokom posljednjih nekoliko desetljeća. Budući da ti dokazi datiraju od 6.-og do 3.-eg tisućljeća p.n.e., razumljivo je da je bilo teško srednjevjekovnim kulturama na Balkanu imati izravan pristup do njih, stoga logično objašnjenje može biti samo jedno. Ako se uticaj za izgradnju stećaka ne može pratiti u novije vrijeme, onda se porijeklo tog arheološkog i arhitektonskog fenomena mora tražiti u najdaljoj prošlosti, da bismo konačno dobili odgovor.

Može se tvrditi da tradicija čuva znanje, da i danas na Balkanu (i u cijeloj Europi i mnogo dalje od njenih granica), mnogi ljudi održavaju običaje koji su izgubili svoje korijene u prošlosti. Moglo bi se prosuditi da naš saksagezimalni sustav, naša rotacija godišnjih odmora, pa čak i naša osnovna kulturna pozadina nikad nije drastično promijenila i nikad nije bila uništena, ali nasuprot svemu ipak još vjerujem da se ovi slučajevi ne uklapaju kao primjeri protiv proučavanja Nenada Djurdjevića.

Razlog tome, kao što je ovdje čisto i dobro prezentirano, je to da se radi točnije o znanju koje je izgubljeno, koje su ljudi prigušili u tradicije, kraljevi umanjivali a Crkve demantirale, koje sada napokon ponovno otkrivamo u svojoj primitivnoj suštini. Filozofsko shvaćanje koje su naši preci imali od samog Kosmosa doista je očuvano u svojim temeljima, a priča koju nam stećci pričaju danas, zahvaljujući ovoj novoj interpretaciji, govori nam kako ti spomenici nisu nastali iz nejasnih tradicija ponovno pisanim ili da su tek tako nekako preživjeli preko 7000 godina.

Nenad Djurdjević nam ovdje predstavlja rezultate dugih godina svog istraživanja, dokaze da stećci u sebi nose poruku o velikoj i dubokoj svijesti o našoj duši, našem svijetu i našem Kosmosu, poruku koja je dugo vremena bila izgubljena i koja je napokon ponovno otkrivena da je podijelimo.

BA. Dr. Riccardo L. Brett.

Vijekovno porijeklo stećaka

Djurdjevic N. M. (2012)

KRATAK PREGLED

Ortodoksna nauka o stećcima, monolitnom kamenju, je do sada pokušala smjestiti arhitektonski,
umjetnički i vjerski fenomen tih spomenika u samo tri različita konteksta: pravoslavlje i
katoličanstvo (Crkva bosanska), Bogumilsku heretičku doktrinu, te ostatke paganskih vjerovanja
nepoznatog porijekla. Sukladno akademskoj znanosti, povjesno porijeklo stećaka se svrstava
isključivo kao srednjovjekovno.

Namjera ovog rada je pokazati da su arhitektonski, umjetnički i vjerski izrazi stećaka duboko
ukorijenjeni u tisućljetnu tradiciju koja pripada starim europskim kulturama. To će nas dovesti do
identifikacije "Istinskog Duha" tih svetih kamenih spomenika, dopuštajući nam da ih prikljućimo
njihovom vijekovnom porijeklu.

The Mythological Significance of the Bosnian Pyramids

Djurdjevic N. M. (2011)

ABSTRACT

In this paper, I investigate how mythology has influenced daily life and religious beliefs of some Old European cultures, and how mythological features may have played a key role in the construction of the Bosnian Valley of the Pyramids. I will examine whether the link between landscape features and mythological elements can increase our understanding of pyramid architecture, and if such approach may give some insight into the mythological significance and purpose of the Bosnian pyramids. I also will suggest that a deeper understanding of Old European mythological beliefs could provide basis for future research and may indicate a sense of direction in the analysis of what I call primordial artifacts, i.e., artifacts closely related to the Old European primordial myth of creation.

Evidence of Vedic Cosmology and Harmonic Science in the Pyramid Civilization of Ancient Bosnia

Merrick R. & Djurdjevic N. M. (2011)

Abstract

Concerning the pyramids near the town of Visoka in Bosnia and Herzegovina, this paper seeks to explain the symbolisms associated with several artifacts discovered in this region, some carbon dated as old as 10,000 years. The three pyramids, Sun, Moon and Dragon, were named from the emblem of the medieval Bosnian King Tvrtko. This symbolism descends from a sacred mountain named Meru described in the Rigveda, believed to originate in pre-Vedic Indo-Iranian culture. Evidence is presented here to establish a link to this pre-Vedic civilization, founded on astrotheological fertility symbolisms and harmonic physics.

Bosnian Stone Spheres Revisited (Part One)

Djurdjevic N. M. (2009)

ABSTRACT

During the past few years mysterious stone spheres found in different locations in Bosnia and Herzegovina have aroused fascination and controversy. The scientific dispute between supporters and opponents of the project of the Bosnian valley of the pyramids often included the origin of the Bosnian stone spheres, if people in the distant past may have played a role in their artificial creation or if they were just a fabulous natural phenomena. However, according to the latest evidence, the whole issue related to the Bosnian stone spheres now appears much more complex and intriguing than previously thought, and will surely request a lot of scientific humility in order to unveil a mystery that has endured for thousands of years. Still today, the phenomenon of the stone spheres represents one of the greatest mysteries for archaeologists and other scientific researchers. First stone spheres were found in the early 1930's in the delta of the river Diquis in Costa Rica. Since then, hundreds of stone spheres were found in many locations around the world.